Utvrditi štete od poplava u šumama

Štete u Šumama

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti šumarstva i štetama u šumi i na šumskom zemljištu nastalim kao posljedica prenamnoženja insekata i elementarnih nepogoda.

Kantonalne uprave za šumarstvo su obavezane da, u skladu sa Uputstvom o vršenju izvještajno-prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja, u saradnji sa korisnicima šuma, hitno utvrde stanje, sačine izvještaj o nastalim štetama (naturalno i finansijski), kao posljedica biljnih bolesti, prenamnoženja insekata i elementarnih nepogoda sa prijedlogom mjera za sanaciju te da ih dostave Federalnoj upravi za šumarstvo.

Korisnici šuma su zaduženi da pripreme detaljan plan sanacije šteta i podnesu ga na saglasnost kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva, izvrše reviziju godišnjih planova gospodarenja šumama radi smanjenja godišnjeg sječivog etata za količinu drvne mase sanitarne sječe, na koju suglasnost daje kantonalno ministarstvo nadležno za poslove šumarstva i izvrše doznaku, urade projekte i provedu sanitarne sječe. Ukoliko vlasnici privatnih šuma ne mogu sami provesti sanitarnu sječu njeno provođenje će obezbijediti kantonalne uprave za šumarstvo.

Federalna uprava za šumarstvo je zadužena da, na osnovu izvještaja kantonalnih uprava za šumarstvo, prati realizaciju zaključaka i o tome putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva blagovremeno izvještava Vladu Federacije BiH i javnost. Federalna i kantonalne šumarske inspekcije su obavezane da poduzmu sve potrebne mjere u cilju dosljednog provođenja ovih zaključaka. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da izradi i Vladi Federacije BiH hitno dostavi na razmatranje i usvajanje uredbu o zaštiti šuma.

Izvor: ekapija.ba