POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRENOSNIH RAČUNARA za WMTA Banja Luku

Obrazovanje odraslih 1

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) objavljuje se:

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRENOSNIH RAČUNARA

 

 

 

Pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za nabavku prenosnih računara.

 1. Ugovorni organ

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka

Mladena Stojanovića Br.4

78000 Banja Luka

E-mail: zoranvuk@yahoo.com

Mob: 066/820-751

Datum: 31.08. 2017.godine

JIB broj: 440386017002

 

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima:

Zoran Vuković,

tel: zoranvuk@yahoo.com

e-mail adresa: zoranvuk@yahoo.com

 1. Podaci o postupku nabavke

 

Nabavka opreme za Ustanovu za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka

 

Kriterij za izbor ponude: najniža cijena tehnički prihvatljive ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom datom u tački 4.

 

 1. Predmet nabavke

 

 • Nabavka prenosnih računara – laptopa x 2 komada

 

 1. Tehničke specifikacije predmeta nabavke

 

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je sastavni dio ovog poziva i data je u prilogu (Aneks I) poziva.

 

Predmet nabavke potrebno je isporučiti na adresu Mladena Stojanovića br. 4 u skladu sa detaljnim opisom Ugovornog organa, koji će biti dostavljen odabranom dobavljaču.

 

Sva roba se preuzima u neoštećenom stanju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

  

Kvalifikacijski uslov koji ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u predmetnom postupku poziva za dostavljanje ponuda je:

 

 • da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

U svrhu dokaza kvalifikacijskih uslova, ponuđač je dužan dostaviti:

Dokaz (dokument) o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojom se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet nabavke (Rješenje o upisu u sudski registar ili drugi ekvivalentni dokument – ovjerena kopija).

 

 1. Sadržaj ponude

 

Ponuđači su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati

i ovjeriti sa cijenama bez uračunatog PDV-a, sa posebno iskazanim PDV-om i ukupnom

cijenom sa uračunatim PDV-om izraženo u KM kako je dato u Aneksu I;

 

 • dokaz (dokument) o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojom se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet javne nabavke (Rješenje o upisu u sudski registar ili drugi ekvivalentni dokument);

 

 

 1. Kriterij za dodjelu ugovora

 

Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude.

 

 1. Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u BiH.

 

 1. Zahtjevi vezani za ponudu

 

Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavom ponude.

 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

 

Sve ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice. Ako ponuda sadrži štampane brošure, dodatne tehničke specifikacije i kataloge ili sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

 

 

 

 

 

Ponuda se dostavlja u orginalu u zatvorenoj koverti na kojoj će čitko pisati:

 

„PONUDA ZA WMTA Banja Luka – NE OTVARAJ“

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu Ugovornog organa.

 

Alternativna ponuda nije dozvoljena. Blagovremenom se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponuda prispjele na adresu Ugovornog organa.

 

Ugovorni organ zadržava pravo korekcije obima narudžbe, u zavisnosti od raspoloživog finansijskog okvira u omjeru +/- 20%.

 

Ugovorni organ cijeni da u predmetnom postupku nema potrebe pregovaranja.

 

 1. Mjesto, vrijeme i otvaranje ponuda

 

Rok za dostavu ponuda je 07.09.2017. godine u 10:00 časova, u prostorijama Ustanove WMTA Banja Luka, ulica Mladena Stojanovića br.4, 78000 Banja Luka.

 

Ugovorni organ će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih i obavijestiće ponuđače o rezultatu postupka nabavke.

 

 

 

P R I L O Z I:

 1. Obrazac za cijenu ponude (Aneks I)
 2. Obrazac za dostavu ponude (Aneks II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktora Ustanove WMTA Banja Luka:

Zoran Vuković, dipl.inž.maš.MPD

 

 

 

 

ANEKS I – Obrazac za cijenu ponude

 

OPREMA ZA WMTA Banja Luka

 

 

Naziv ponuđača:          _________________________________

ID broj:                         _________________________________

Adresa:                        _________________________________

Kontakt osoba:            _________________________________

Telefon:                       _________________________________

Email:                           _________________________________

 

R. br. Naziv Jed. mj. količina Jedinična

cijena bez

PDV-a

Ukupna

vrijednost

bez PDV-a

1. Prenosni računar – laptop Kom 2    
  Uobičajeni operativni sistem-licenciran        
  Uobičajeni program za rad s dokumentima, proračunskim tablicama i prezentacijama        
  Core i3 ili ekvivalentni procesor        
  8 GB RAM        
  SSD: 256 GB ili HDD 500 GB        
  Neintegrisana grafička kartica min.512 MB        
  15,6″Monitor sa rezolucijom 1366×768 piksela        
  4 hours battery life        
  Kompjuterski miš Kom 2    
  3 godine garancije / minimalno 2 godine.        
UKUPNO      
PDV (17 %)      
UKUPNO sa PDV-om      

 

   

 

Rok isporuke: _________________od dana potpisivanja ugovora.

Napomena:

 1. Cijene moraju biti izražene u KM, za svaku pojedinačnu stavku potrebno je navesti cijenu.
 2. Cijene po stavkama se navode bez PDV-a i svi manipulativni troškovi moraju biti uračunati u cijeni po jedinici.
 3. Rok isporuke definisati u skladu sa mogućnostima ponuđača, navesti broj dana nakon prijema narudžbenice
 4. Uz ovaj obrazac ponuđač može dostaviti i detaljnu tehničku specifikaciju u kojoj je takođe potrebno navesti i rok garancije za svaku od pojedinačnih stavki.

Mjesto i datum:                        _______________________________

 

Potpis i ovjera ponuđača:        _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS II – Obrazac za dostavu ponude

 

OPREMA ZA WMTA Banja Luka

 

 

Ponudu dostavlja:

Naziv ponuđača:          _________________________________

ID broj:                         _________________________________

Adresa:                        _________________________________

Kontakt osoba :           _________________________________

Telefon:                       _________________________________

Email:                           _________________________________

 

 

Izjava ponuđača za dostavu ponude

U odnosu na poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za Ustanovu za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka izjavljujemo sljedeće:

 

1.Pregledali smo i prihvatili u potpunosti sadržaj iz poziva za dostavljanja ponuda od dana ___________2017. godine. Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja u skladu sa specifikacijom navedenom u pozivu.

 

2.Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz poziva za dostavljanje ponuda, u skladu sa uslovima utvrđenim u pozivu, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

3.Ukupna cijena ponude za opremu za Ustanovu za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka prema specifikaciji iz Obrasca za cijenu ponude iznosi:

 

  BROJEVIMA SLOVIMA
Ukupna cijena bez PDV-a    
Iznos PDV-a (17%)    
Ukupna cijena sa PDV-om    

 

 1. Ponuda važi 15 dana od isteka roka za predaju ponuda.
 2. Uz ponudu se dostavlja:

 

 1. _____________________________________
 2. _____________________________________
 3. _____________________________________
 4. _____________________________________

Mjesto i datum:                        _______________________________

Potpis i ovjera ponuđača:        _______________________________