Održan koordinacioni sastanak za sektor prerada drveta za regiju Banja Luka

4

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka organizovali su

koordinacioni sastanak klјučnih aktera za sektor prerada drveta sa cilјem da se uspostavi bolјa komunikacija između klјučnih aktera i koordinacija svih aktivnosti koje se provode u sektoru te da se objedine dostupni lјudski i finansijski resursi za provođenje aktivnosti koje su usmjerene na osposoblјavanje kadra prema potrebama industrije, uspostavlјanje funkcionalne infrastrukture za osposoblјavanje  i jačanje ustanova obrazovanja, te efikasnije zapošlјavanje nezaposlenih lica.

Nedovolјno kvalifikovane radne snage koči realizaciju brojih ugovora i ograničava izvoz, te realizaciju novih domaćih i stranih investicija i dalјi razvoj ovog sektora.

Problematiku su diskutovali vlasnici vodećih firmi u ovom sektoru koji su prisustvovali na sastanku kao što su: Drvoprodeks d.o.o., Fagus d.o.o., Milinković d.o.o., Standard a.d. Prnjavor, Imako d.o.o., s.p. Maestro, Drvomehanika d.o.o., te predstvanici pratećih institucija, ustanova obrazovanja i Zavoda za zapošlјavanje RS- CISO centar. Svi prisutni su se složili da posebnu pažnju treba posvetiti uspostavlјanju funkcionalne infrastrukture za osposoblјavanje kadra prema potrebama industrije, uvođenju novih programa u stručne škole, te stručnom usavršavanju profesora praktične nastave.

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka su prethodnih godina proveli niz aktivnosti i projekata kroz koje je pružena podrška članicama  klastera „DRVO“ Banja Luka, te dalјe svoje napore usmjeravaju na uspostavlјanje operativnog centra za obuku kadrova prema potrebama industrije i zapošlјavanje.

S obzirom da je tokom jula mjeseca počela implementacija projekta pod nazivom „Razvoj, multiplikacija i umrežavanje za opšti model za obrazovanje odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu“, na kojem je Ustanova WMTA partner za Republiku Srpsku, prisutnim su prezentovane aktivnosti ovog projekta. Projekat nudi osposoblјavanje za 50 nezaposlenih, praksu za 60 učenika ili studenata, 9 programa osposoblјavanja, softvere za projektovanje za obrazovne ustanove te brojne druge koristi ѕa sve aktere.

Pomenuti projekat podržava Vlada Švajcarske i Republička agencija za razvoj MSP-a kroz Program Prilika Plus.

Izvor: CIDEA.org/wmta-edu.com

Zapisnik sa sastanka (izvor: cidea.org) u prilogu:

Zapisnik sa koordinacionog sastanka za sektor prerada drveta

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka i Gradska razvojna agencija su 05.09.2017. godine organizovale koordinacioni sastanak koji se tiče obrazovanja odraslih prema potrebama preduzeća drvne i metalske industrije pod nazivom „Razvoj, multiplikacija i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu.“
Pored predstavnika ustanove WMTA, Gradske razvojne agencije, Prilike plus/RARS-a, Zavoda za zapošljavanje, sastanku su prisustvovali i predstavnici srednjih škola, fakulteta i preduzeća iz drvnog sektora. S obzirom da je okupljen veći broj predstavnika iz javnog, obrazovnog i realnog sektora, diskusija je bila vrlo zanimljiva i dinamična gdje su iznijeti najčešći problemi i prepreke sa kojima se svakodnevno susreću, ali i potencjalna rješenja.

 

Zaključci sa sastanka su sljedeći:

Nedostatak radne snage u realnom sektoru je najveća prepreka, ne samo u Banjaluci, nego i na teritoriji cijele zemlje. Pod ovim se podrazumijeva dobra radna snaga koja odlazi iz zemlje čim se za to ukaže prilika (bolja zarada) i učenici koji tek izađu iz škola, a nemaju osnovna praktična iskustva za rad.

Veliki problem predstavlja srednjoškolsko obrazovanje, budući da učenici odlaze na fakultete bez osnovnog predznanja, pa profesori troše vrijeme obučavajući ih za nešto za šta su već trebali imati predznanje.

U srednjim školama i na fakultetima je potrebno uvoditi više prakse. Poslodavci nemaju vremena ni novčanih sredstava da plaćaju razne obuke za novog radnika.

Hiperprodukcija privatnih fakulteta daje mogućnost i učenicima sa slabijim prosjekom da završe fakultet, a njihove prave sposobnosti bi bile maksimalno iskorištene kao radnici realnog sektora.

Generalni problem je upis u srednje škole, koji se vrši bez ikakve upisne politike, što dovodi do proizvodnje kadra koji nije sposoban iznijeti ono za šta se obučavao.

Potrebna je bolja saradnja između obrazovanja, privatnih firmi i javnih institucija

Zavod za zapošljavanje organizuje dokvalifikacije i prekvalifikacije, kao i besplatne treninge, ali zainteresovanih uglavnom nema jer firme ne garantuju stalan posao, a prisutan je i rad na crno. Kandidati ostaju na evidenciji Zavoda, jer im je tu pokriveno zdravstveno osiguranje. Ovo je sistemski problem, za koji je hitno potrebno naći rješenje u saradnji sa svim nivoima vlasti.

Deficit je evidentan u zanimanjima kao što su: dizajner, stolar, inženjer, CNC operater, lakirer, staklar. Predstavnici Građevinske škole su izrazili spremnost za uvođenje novih zanimanja.

Obrazovne ustanove već planiraju promjene nastavnog plana i programa i bolje prilagođavanje potrebama tržišta.

Potrebno je uvesti obuke za profesore kada se uvode noviteti u škole. Takođe je potrebna i edukacija za poslovođe u firmama, ne samo za radnike.

Svi prisutni su pozdravili napore Ustanove WMTA i nadaju se da će nastaviti sarađivati i u budućnosti. WMTA će nastaviti sa aktivnostima doniranja raznih softvera obrazovnim institucijama za potrebe učenika i studenata. Ova ustanova ima 9 praktičnih obuka za sektor drvo i 6 za sektor metal.

U okviru poslovne zone „Ramići-Banja Luka“ plan je adaptacija jednog objekta koji će služiti za potrebe organizovanja trening centara iz sektora drvo i metal, kao i razvoj novih proizvoda.

izvor: Cidea.org